Pôvodný text Význam latinských (a gréckych) slov

Kyrie

 
Kyrie eleison, Pane, zmiluj sa,
Christe eleison, Kriste, zmiluj sa,
Kyrie eleison. Pane, zmiluj sa.

Gloria

 
Gloria! Bratrové, [v]stávajte! Sláva!
Gloria! Na retu volajte!  
Gloria! Zahynúť nedajte!  
Gloria! Ozaj nás tu straší, v tom našem salaši, počúvajte!  
 
Gloria! Počuj, Jano, vejdi ven,  
nech sa ozve, kerý ten,  
nech si neprefentuje v salaši,  
nech si nerozkazuje.  
A keď sa neponíži, že mu Juro poslúži,  
zahude mu na hlavje polenem,  
ja to dvakrát nereknem, ja to dvakrát nereknem.  
 
Gloria in excelsis Deo! Sláva Bohu na výsostiach!
 
Já sem jeden valach starý, dobre počúvajte,  
poslaný od starej rady,  
koho tu hledáte,  
a ked mi nepovíte,  
veru sa osmielím,  
a vám bok s dreveným  
olejem namastím!  
 
Gloria in excelsis Deo! Sláva Bohu na výsostiach!
 
Nebojte sa, pastíri,  
noviny počujte:  
porodila Panenka,  
do Betlema biežte,  
kterého ste čekali, a od viekú žádali,  
dnes sa vám juž narodil,  
slávu svú vyjevil,  
protož nemeškajte  
dary sebú berte,  
jeho privítajte,  
,Gloria‘ spívajte:  
 
Gloria in excelsis Deo! Sláva Bohu na výsostiach!
 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
 
(Recitativo)    
 
Juž sem vykonal rozkaz starej rady  
a čo sem tam počul, ani by ste sa nenazdali,  
prišli anjelové k našemu majíru,  
spívajíce slávu Mesiáši Králu,  
že sa juž narodil v Betlehemie mieste,  
a to mi pravili, pospolu tam biežte.  
A já na to myslím, by sme se zebrali  
a o tejto vieci dobre se poradili,  
my sme sprostí lidé, a to je Pán velký,  
není to malá viec, k takému Pánu jíti,  
včilej je púlnoci, vstávajte pospolu,  
at móžeme dojít do dňa k Betlehému!  
 
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti,
glorificamus te; oslavujeme ťa;
Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.
 
Ked sme sa zebrali,  
poradme sa tady,  
čo si veznem.  
Domine Deus, Rex Coelestis, Deus Pater. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh, Otec.
Jeden vezne gajdy,  
zagajduje všady,  
kady pújdem.  
 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn.
 
Na peci sú husle,  
na lavici drumle,  
píščalky sú v košári,  
na hrebíku trúby,  
juhás nech zatrúbi tú včerajšú.    
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
 
Sláva Bohu Otci,  
nech jest rovnej moci,  
Ježišku malému,  
dnes narozenému,  
Králičku našemu,  
hop, hop, hop, hop.  
 
Dana, dana, dajdom,  
dana, dana, didom,  
dana, dana, dajdom,  
dini, dini, didom,  
dajdom, dajdom, dajdom, dajdom, dajdom.  
 
Qui tollis peccata mundi. Ty snímaš hriechy sveta.
 
Ó, Beránku tichý,  
který snímáš hríchy,  
my sme k Tobie prišli,  
príď zas ty k nám, chceš-li,  
nehanbi sa za nás,  
že sme lidé hríšní.  
 
Qui tollis peccata mundi. Ty snímaš hriechy sveta.
 
Zmiluj se nad námi,  
chudími pastíri,  
my Tebe vítáme,  
pri našem majíri,  
Tobie prinášáme  
tu valaské syry.  
 
Qui sedes ad dexteram Patris. Ty sedíš po pravici Otca.
 
Prijmi naše dary,  
které sme Ti vzali,  
až nám víc požehnáš naše koze bary,  
zaskočí kerý-ten, lepší Ťa obdarí.  
 
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus. Veď len ty si svätý, len ty si Pán.
 
Tys’ Svatý nad svatými,  
nejvyšší na nebi, ó, Ježiši,  
my to uznáváme,  
za pravdu držíme,  
že si Ty Mesiáš,  
tu solus, si Svatý,  
tu solus, si Svatý nad svatými.  
 
Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris. Amen. S Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.
 
Jano, počni, jako umíš, na píščalku,  
však ti Jano zanotuje všelijakú.  
Nadarmo si štyri hukny nové zedral,  
keds’ na muziku k rechtorovi chodíval,  
probuj ješče, dám ti fruštuk,  
jestli vyvedeš majsterštuk,  
páleného, ovseného!  
 
Jaj, prosím ťa, zanechaj tak,  
ješče ti dám jeden turák,  
nerob račši hanbu vječší.  
 
Ondrej, vezmi tvú farfajku, všaks’ ty múdrý,  
bývals’ mezi muzikanty všady první.  
Trúb, Ondrejko, veselo,  
aby to všade znelo v Betlehemie.  
 
Juro juž gajdy nadúvá,  
huk na pleco si zapíná,  
dobre hrajte,  
Boha chválte,  
dajdom, dajdom, dajdom, dajdom!  

Credo

 
Credo in unum Deum, Verím v jedného Boha,
Patrem omnipotentem, factorem Coeli et terrae, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme,
visibilium et invisibilium. sveta viditeľného i neviditeľného.
Credo in unum Jesum Christum, Verím v jedného Ježiša Krista,
Filium Dei unigenitum. jednorodeného Syna Božieho,
Credo, Credo, et ex Patre natum ante Omnia saecula, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi,
Deum verum de Deo vero, Boha z Boha,
genitum, non factum, consubstantialem Patri, zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom,
per quem Omnia facta sunt. skrze neho bolo všetko stvorené.
 
Qui propter nos homines, On pre nás ľudí,
et propter nostram salutem a pre našu spásu
descendit de Coelis. zostúpil z nebies.
 
Ó! Boství veliké,  
což jest učinilo,  
což jest provinilo,  
že sa zimú trase v chlévie,  
žádný ho nelituje,  
proč pak se[s]’, Ježišku, kvítečku,  
tak velmi ponížil,  
že si spúsob služebníka za nás vzít umínil.  
 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto A mocou Ducha Svätého vzal si telo
ex Maria Virgine, z Márie Panny,
et homo factus est. a stal sa človekom.
 
To pro naše telo,  
které zavinilo,  
pro pýchu stvorení,  
v chlévečku sklonený  
Búh naríká.  
Crucifixus etiam pro nobis, Za nás bol aj ukrižovaný,
sub Pontio Pilato, za vlády Pontia piláta,
passus, et sepultus est. bol umučený a pochovaný.
Protož jemu diekujme,  
na nieho sa skladajme,  
který slivek, který hrušek, do vrecúška mu dajme,  
 
a starému hrudu syra, nech ať sobie zahryzne.  
 
Et resurrexit, surrexit tertia die secundum scripturas, Ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa svätého písma.
surrexit, resurrexit, surrexit tertia die.  
Et ascendit in Coelum, sedet ad dexteram Patris. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
Et iterum. A zasa (príde).
Hej, hej, hej,  
že zas príde,  
bieda nám, bieda nám,  
súdit bude,  
ach, kterak my obstojíme,  
azda my tam vydržíme,  
hej, hej, hej,  
hej, hej, hej,  
že zas príde,  
bieda nám,  
bieda nám,  
súdit bude.  
 
Když prídeš súdit, Ježišku milý,  
nezapomínaj na nás v tú chvíli,  
odpust naše viny,  
zhlad nám všecky činy,  
zmiluj, zlituj se nad nami,  
chudobnými pastírami.  
 
Et vitam venturi saeculi. Amen. A (očakávam) život budúceho veku. Amen.
 
Juž my sa zas, náš Ježišku, odbíráme,  
však pri tobie srdcá naše necháváme.  
Prijmi naše sprosté dary,  
které sme ti darovali  
a ze srdca odevzdali,  
chráň nás časnie,  
spas nás viečnie,  
a po tejto smrtelnosti  
priveď nás všech do radosti,  
chráň nás časnie,  
spas nás viečnie.  
Opatruj, ochraňuj, nás, Ježišku.  

Sanctus

 
Sanctus, Sanctus, Svätý, svätý,
Dominus Deus Sabaoth. Pán, Boh všetkých svetov.
Pleni sent Coeli et terra gloria tua. plné sú nebo i zem tvojej slávy.
 
Osanna in excelsis. Hosana na výsostiach.
 
Ó, jak jest premilé,  
to dieťatko krásné,  
očičky spanilé,  
ústečká prejasné.  
Osanna in excelsis. Hosana na výsostiach.
Nadevšecko stvorení ozdobené.  
Osanna in excelsis. Hosana na výsostiach.
Jozef ho kolíbá,  
Matka jemu spívá; ,in excelsis Deo‘,  
húfové anjelščí velkú radost drží.  
Osanna in excelsis. Hosana na výsostiach.
 
Be, be, be, Benedictus, Požehnaný,
be, be, be, Benedictus,  
qui venit in nomine Domini, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Be, be, be, Benedictus.  

Agnus Dei

 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Ó, Beránku tichý,  
kterýž snímáš hríchy,  
udiel nám pokoja  
bydlícím na zemi,  
neb si svieta Pánem,  
kraluješ na nebi.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Juž sa odbíráme,  
dalej ubíráme,  
prijdi k nám na hody,  
vína tobie dáme, demikát s kapustú  
tobie pripravíme.  
 
Dona nobis pacem. Daruj nám pokoj.
 
Ješče jednu na rozchodnú,  
múj Juríčku, zahraj,  
potom ale pomaličky  
do domu sa zbíraj.  
 
Dona nobis pacem. Daruj nám pokoj.
 
Na dobrú noc Ježiškovi, by mohel spáti,  
na gajdence jemu zahraj, však ti to on zaplatí.  
 
Dona nobis pacem. Daruj nám pokoj.
 
A ty, Jano starý, budeš ho kolébat,  
a ty, Mišo s Ondrejem, budeš jemu spívat,  
mej se dobre, náš Ježišku,  
všecek roztomilý,  
juž se dalej ubíráme  
od tebe v tu chvíli.  
Ty, Matičko, tvého Syna, opatrne zhrívaj,  
ty, Jozefe to dieťatko bedlivie zahrívaj.  
 
Dona nobis pacem. Daruj nám pokoj.
 
Tobe Bože, budiž chvála navieky,  
žes’ nám zeslal Syna svého z nebeskej výsosti.  
 
Dona, dona, dona, dona,  
dona pacem. Daruj nám pokoj.