Pôvodný text Význam latinských (a gréckych) slov

KYRIE

Kyrie eleison. Pane, zmiluj sa.
Kyrie, dobre je na tej našej dolinie.  
Kyrie eleison,  
blaze je nám, juhasom.  
Kyrie eleison,  
lepši než panskim lovasom.  
Kyrie, dobre je na tej našej dolinie.  
 
Kyrie, dobre je v tej našej pustatinie.  
Kyrie eleison,  
lepši než na diedine.  
Kyrie eleison, Pane, zmiluj sa.  
Tak prislúcha týmto časum.  
Kyrie, dobre je v tejto pustatinie.  
 
Kyrie, dobre je, byvat kde sú jeskynie,  
Kyrie eleison,  
poskakovat pod lesom,  
Kyrie eleison,  
spivat si zvučnym hlasom.  
Kyrie, dobre je eleison,  
Kyrie, dobre je.  
 
Christe eleison. Kriste, zmiluj sa.
 
Kyrie, dobre je, byvat kde sú jeskynie, Pane, zmiluj sa.
Kyrie eleison,  
poskakovat pod lesom,  
Kyrie eleison,  
spivat si zvučnym hlasom.  
Kyrie, dobre je eleison,  
Kyrie, dobre je.  
 

GLORIA

Gloria! Hej, hej! Sláva!
Gloria! Nuž cože? Kto to tam vola?  
Gloria! Neblazni sa ked maš rozum!  
Gloria! Reta bratrove, reta preboha,  
hen na nas ktosi potreti vola.  
 
Vstavajte hore pastirove,  
do Bethlema biežte,  
to vam Anjelove pravime: dari sebu berte,  
prišel juž Spasitel, svieta vikupitel,  
to vy veru vierte,  
z Nebe dolú stupil s Panny se narodil,

 

čistú pravdu mate.  
 
Laudamus te. Chválime ťa.
Benedicimus te. Velebíme ťa.
Adoramus te, Klaniame sa ti,
glorificamus te. oslavujeme ťa.
 
Počuli sme v noci, že si velku moci z Nebe stupil.  
Jak sviedčil Anjel, když nam povediel, že si Emanuel.  
Protož my v sprostnosti, tvojú velebnosti budeme dnes všeci ctiti,  
Tvoje narozeni, pro lidske spaseni všem lidom ohlašovati,  
o Ježišku.  
 
Gratias agimus tibi. Vzdávame ti vďaky.
 
Diekujeme tobie, Ježišku maly,  
žes sa račil zjevit v tejto maštali,  
však sme tia zdavna čekali, Pana Spasitele.  
 
Domine Deus. Pane, Bože.
Pane všemohuci.  
Rex coelestis. Kráľ nebeský.
Krali prežaduci.  
Smiluj se slituj se nad nami,  
tvojimi pastiri chudymi.  
 
Ni ni ni ni, dini, dini.  
Domine Fili, Pane - syn,
Od viečnosti rovny,  
Unigenite, jednorodený,
si jednorozeny.  
Smiluj se slituj se nad nami,  
tvojimi pastiri chudymi.  
 
Domine Deus, Pane, Bože,
Pane roztomily,  
Agnus Dei, Baránok Boží.
Beranku rozmily.  
Smiluj se slituj se nad nami,  
tvojimi pastiri chudymi.  
 
Qui tollis peccata. Ty snímaš hriechy.
Ktery svieta hrichy snimaš,  
viečny život vim, že nam daš.  
Qui tollis peccata. Ty snímaš hriechy.
Odpust naše provinieni  
a tak dojdeme spaseni.  
 
Qui sedes. Ty sedíš (po pravici Otca).
 
My tie chvalit budem časnie,  
potom take v Nebi viečnie.  
 
Quoniam tu solus. Veď len ty (si svätý).
Ty si sam velky Pan  
a nejvyšši na Nebi,  
quoniam,  
udiel nam,  
quoniam,  
poprej nam,  
tebe chvalit nekdy.  
 
Cum sancto Spiritu. S Duchom Svätým.
 
Abys ale o tom viediel, že tia mame radi,  
urobime ti hostinu, tak my žena radi.  
Prideš k nam na hody, posediš si s nami,  
v Betlehemskem haji.  
Danadom dajdom. Amen.  
 

CREDO

Credo in unum Deum Verím v jedného Boha,
Patrem omnipotentem. Otca všemohúceho.
Et in unum Dominum Jesum Christum A v jedného Pána Ježiša Krista,
Filium Dei unigenitum. jednorodeného syna Božieho.
Et ex Patre natum Zrodeného z Otca
ante omnia saecula, pred všetkými vekmi,
Deum verum de Deo, Boha z Boha,
Lumen de lumine svetlo zo svetla,
Deum verum de Deo vero. Pravého Boha z Boha pravého.
 
Qui propter nos homines On pre nás ľudí
et propter nostram salutem a pre našu spásu
descendit de coelis. zostúpil z nebies.
 
Buh od viečnosti, Pan vši radosti,  
vzal človiečenstvi pro nas by nas ziskal sobie  
suc nesmrtelny zostal smrtelny  
červik zemie povrženy.  
Tajemstvi velke a nepochopne  
rozum lidsky nedočahne.  
 
Et incarnatus est de Spiritu sancto A mocou Ducha Svätého vzal si telo
natus ex Maria Virgine. z Márie Panny.
Crucifixus etiam Za nás bol aj ukrižovaný
sub pontio pilato za Pontia piláta
passus, sepultus est. umrel a bol pochovaný.
 
Et resurrexit Ale vstal z mŕtvych
tertia die secundum scripturas. tretieho dňa podľa svätého písma.
Et ascendit in coelum. A vystúpil do neba.
 
Když prijdeš sudit Ježišku maly,  
nezapominaj na nas tu chvili,  
za naše vystupky doneseme hrušky,  
a za naše hrichy valaske orechy,  
a za naše skutky pieknej žitnej múky,  
a za všecky zlosti mleko do sytosti,  
a včil slibujeme, že vic nezhrešime.  
 
Et vitam venturi saeculi. Amen A (očakávam) život budúceho veku. Amen
 
Juž my sa zas naš Ježišku domu ubirame,  
že sme s tebu posedieli domacim povime.  
Požehnaj nas tady, na zemi na nebi  
k sobie pojmi nekdy.  
Di di di didom,  
di di ni dajdom. Amen.  
 

SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus Svätý, svätý, svätý
Dominus Deus sabaoth. Pán Boh všetkých svetov.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Osanna in excelsis Deo. Hosana na výsostiach.
 

BENEDICTUS

Benedictus, qui venit in nomine Domini. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Osanna in excelsis Deo. Hosana na výsostiach.
 

AGNUS DEI

Agnus Dei, Baránok Boží,
o Beranku tichy,  
qui tollis peccata, ty snímaš hriechy sveta,
ktery snimaš hrichy.  
Smiluj se slituj se nad nami,  
tvojimi pastiri chudymi.  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
dona nobis pacem. daruj nám pokoj.
Udiel nam pokoj svaty, aby byl naš viek zlaty.  
Však sme dali čo sme mali,  
prijmi od nas ten dar maly,  
az nam vic udieliš, zasej sa poziviš.  
Ješče dnes, ješče dnes naš Ježišku spomeneš  
kde su naši valaši, co robia na salaši.  
 
Dona nobis pacem, Daruj nám pokoj.
od rana do večera bude bučat barbora,  
budeme ti diekovat tve jmeno vychvalovat,  
Dona, da na na, dona pacem.